پسته کارتن 1.5 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.5 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.5 کیلویی


احمد آقایی شور


302,400 تومان
432,000

پسته کارتن 1.2 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.2 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.2 کیلویی


احمد آقایی شور


242,000 تومان
345,600

پسته کارتن 1 کیلویی

پسته پسته کارتن 1 کیلویی

پسته پسته کارتن 1 کیلویی


احمد آقایی شور


201,600 تومان
288,000

پسته سلوفن 500 گرمی

پسته پسته سلوفن 500 گرمی

پسته پسته سلوفن 500 گرمی


احمد آقایی شور


96,600 تومان
138,000

پسته جعبه ای 450 گرمی

پسته پسته جعبه ای 450 گرمی

پسته پسته جعبه ای 450 گرمی


احمد آقایی خام


88,200 تومان
126,000

پسته جعبه ای 1 کیلویی

پسته پسته جعبه ای 1 کیلویی

پسته پسته جعبه ای 1 کیلویی


احمد آقایی شور


197,400 تومان
282,000